Gallery Collection February 2017

Group Show of works from Gallery Collection

Exhibition continues up to 28 February 2017  |  Daily 11am – 7pm, Sundays open

ANWAR | ARUNANSHU CHOWDHURY | BRINDA MILLER | C.JAGDISH | DEVDATTA PADEKAR | DIGBIJAYEE KHATUA | FAWAD TAMKANAT | GOGI SAROJ PAL | HARSHA VARDHANA | HEERAL TRIVEDI | JAIDEEP MEHROTRA | JAYASRI BURMAN | KALPANA SHAH | KRISHNAMACHARI BOSE | MANU PAREKH | NUPUR KUNDU | PARESH MAITY | PRADEEP JOGDAND | RATAN SAHA | RATNADEEP ADIVREKAR | RAVI MANDLIK | RINI DHUMAL | SAMIR MONDAL | SANJAY KUMAR | SAROJ SINGH | SEEMA KOHLI | SHEKHAR DAHIWAL |  SHIPRA BHATTACHARYA | SHUVAPRASANNA | SUBHASH AWCHAT | SUHAS BAHULKAR | SUJATA BAJAJ | SUNIL PADWAL | VIJAY SHINDE | VIKRANT MANJREKAR | VINOD SHARMA | YASHWANT DESHMUKH | YUSUF

Exhibits in this show

Project Details