Gallery Collection September 2017

A Group Show of Works by Various Artists
Up to 21 September 2017 |  Daily 11am – 7pm, Sundays open

Participating Artists:

ANWAR • BRINDA MILLER • C.JAGDISH • GUNJAN ADYA • HITESH GILDER • J P SINGHAL • K LAXMA GOUD • KALPANA SHAH • KANCHAN CHANDER • KANTA KISHORE MOHARANA • KISALAY VORA• MANU PAREKH • NAHID MERCHANT • NEMARAM JANGID • NUPUR KUNDU • PARESH MAITY • PRADEEP JOGDAND • PRADEEP KAMBLE • PROKASH KARMAKAR • RAJIB DEYASHI • RATAN SAHA • RAVI MANDLIK • SACHIN CHAUDHARI • SAROJ SINGH • SEEMA KOHLI •  SHEKHAR DAHIWAL • SHIPRA BHATTACHARYA • SHUVAPRASANNA • SMITA MANDLIK • YUSUF

 

Exhibits in this show

Project Details