Sculpture Show

A Group Show of Sculptures by Various Artists

15 Dec 2016 – 5 Jan 2017  |  Daily 11am – 7pm, Sundays open

Participating Artists:

ANANT PRABHUDESAI • ARUNANSHU CHOWDHURY • ARZAN KHAMBATTA • CHINTHALA JAGDISH • HITESH GILDER • K S RADHAKRISHEN • KALPANA SHAH • KANTA KISHORE • KHUSHBOO PANDIT • MEHUL RATHOD • NEMA RAM • PARESH MAITY • PRADEEP JOGDAND • RATAN SAHA • ROHAN PAWAR • SACHIN CHAUDHARI • SAROJ SINGH • SATISH GUJRAL • SEEMA KOHLI • SHEKHAR DAHIWAL • VIKRANT MANJREKAR

Exhibits in this show

Project Details