Window Gallery Collection Oct – Nov 14

Works of various artists

Daily 11am – 7pm, Sundays Open

Achuthan Kudallur | Anwar | Arunanshu Chowdhury | Brinda C. Miller | Debasish Dutta | Ganesh Haloi | Gogi Saroj Pal | Ingrid Pitzer | Jagdish Chander | Jaideep Mehrotra  |  Jayashree Patankar | Kalpana Shah | Kavita Jaiswal | Krishnamachari Bose | Manu Parekh | Nanda Das | Nayanaa Kanodia | Nayanaa Kanodia | Nisreen Moochhala | R. B. Bhaskaran | Ratnadeep Adivrekar | Ravi Mandlik | Rini Dhumal | Samir Mondal | Sanjay Kumar | Satish Gujral |  Shekhar Dahiwal | Shipra Bhattacharya | Shuvaprasanna | Smita Mandlik | Sohan Qadri | Somenath Maity | Suhas Bahulkar | Seema Kohli | Sunil Padwal | V.Ramesh | Vijay Shinde | Yashwant Deshmukh | Yusuf

Exhibits in this show

Project Details