Dashrath Patel 6308-T.jpg

Maximising the Minimal

Preview Friday 22 June 2018, 6:30 pm - 9 pm.
Show continues until 22 July 2018.

Anwar  |  Dasharath Patel  |  Homi Patel  |  Ingrid Pitzer  |  Jin Sook Shinde  |  Kalpana Shah
Kisalay Vora  |  Kiyomi Talaulicar  |  Nilesh Shilkar  |  Ravi Mandlik  |  Sandip More
Seema Ghurayya  |  Sohan Qadri  |  Vilas Shinde  |  Yashwant Deshmukh  |  Yogesh Rawal