Ravi Mandlik - Untitled 22.jpeg

Permanent Collection

Monday 23 July to Sunday 2 September 2018.

 Bhagwan Chavan  |  Brinda Miller  |  Debasish Dutta
Heeral Trivedi  |  Ingrid Pitzer  |  Jayashree Chakravarty
Jayasri Burman  |  K. R. Santhana Krishnan  |  Kalpana Shah
Manu Parekh  |  Nahid Merchant  |  Paresh Maity
Pradeep Kamble  |  Ravi Mandlik  |  Rini Dhumal  |  Samir Mondal
Sanjay Kumar  |  Seema Kohli  |  Shipra Bhattacharya
Shuvaprasanna  |  Smita Mandlik  |  Suhas Bahulkar  
Suryaprakash  |  Vijay Shinde  |  Vipul Prajapati  |  Yusuf.